صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۷,۴۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۱۲,۵۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۸۸,۶۹۸,۷۴۷,۶۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۹۷۷,۰۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۸۰,۵۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۵۵۷,۶۶۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۴,۹۷۷,۰۱۸ ۱۴,۸۸۰,۵۹۹ ۶۷۷,۰۶۷ ۲۸۶ ۳۶۱,۷۱۶ ۳۷۸ ۱۷۴,۳۱۱ ۱۸۷,۴۰۵ ۲,۷۸۸,۶۹۸,۷۴۷,۶۶۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۴,۷۴۶,۳۶۰ ۱۴,۶۵۱,۶۳۰ ۱,۳۴۰,۸۶۹ ۱۳۴ ۳۶۱,۴۳۰ ۰ ۱۷۳,۹۳۳ ۱۸۷,۴۹۷ ۲,۷۴۷,۱۳۶,۷۲۰,۴۱۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۶,۴۴۸,۱۱۴ ۱۶,۳۴۱,۷۷۹ ۰ ۰ ۳۶۱,۲۹۶ ۰ ۱۷۳,۹۳۳ ۱۸۷,۳۶۳ ۳,۰۶۱,۸۴۴,۸۲۲,۱۴۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱۶,۱۶۵,۱۵۰ ۱۶,۰۵۹,۷۹۴ ۰ ۰ ۳۶۱,۲۹۶ ۰ ۱۷۳,۹۳۳ ۱۸۷,۳۶۳ ۳,۰۰۹,۰۱۱,۲۶۴,۷۸۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۶,۱۶۵,۸۳۷ ۱۶,۰۶۰,۴۸۱ ۰ ۲۲۲ ۳۶۱,۲۹۶ ۱۶۲ ۱۷۳,۹۳۳ ۱۸۷,۳۶۳ ۳,۰۰۹,۱۳۹,۸۹۰,۳۲۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۶,۱۶۶,۴۳۳ ۱۶,۰۶۱,۰۴۴ ۰ ۴۴ ۳۶۱,۰۷۴ ۱,۲۵۴ ۱۷۳,۷۷۱ ۱۸۷,۳۰۳ ۳,۰۰۸,۲۸۱,۷۳۱,۱۹۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۵,۷۳۱,۴۰۵ ۱۵,۶۲۸,۸۶۱ ۰ ۸۲۷ ۳۶۱,۰۳۰ ۲,۳۴۹ ۱۷۲,۵۱۷ ۱۸۸,۵۱۳ ۲,۹۴۶,۲۴۳,۵۴۸,۰۳۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۵,۶۹۶,۳۴۷ ۱۵,۵۹۴,۹۸۲ ۰ ۱۱۶ ۳۶۰,۲۰۳ ۸۲۶ ۱۷۰,۱۶۸ ۱۹۰,۰۳۵ ۲,۹۶۳,۵۹۲,۴۹۲,۲۳۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۶,۱۵۲,۵۶۲ ۱۶,۰۴۸,۳۲۳ ۰ ۲۱,۹۹۶ ۳۶۰,۰۸۷ ۱۰۳ ۱۶۹,۳۴۲ ۱۹۰,۷۴۵ ۳,۰۶۱,۱۳۷,۳۶۴,۶۵۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۶,۴۸۲,۳۶۹ ۱۶,۳۶۱,۹۶۵ ۰ ۰ ۳۳۸,۰۹۱ ۰ ۱۶۹,۲۳۹ ۱۶۸,۸۵۲ ۲,۷۶۲,۷۵۰,۵۱۷,۷۶۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۶,۲۹۱,۷۸۷ ۱۶,۱۸۷,۵۰۶ ۰ ۰ ۳۳۸,۰۹۱ ۰ ۱۶۹,۲۳۹ ۱۶۸,۸۵۲ ۲,۷۳۳,۲۹۲,۶۹۳,۳۰۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۶,۲۹۲,۴۴۵ ۱۶,۱۸۸,۱۶۳ ۰ ۲,۰۱۰ ۳۳۸,۰۹۱ ۵۶ ۱۶۹,۲۳۹ ۱۶۸,۸۵۲ ۲,۷۳۳,۴۰۳,۷۷۳,۴۰۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۶,۲۹۳,۰۶۸ ۱۶,۱۸۷,۵۶۶ ۰ ۷۴۶ ۳۳۶,۰۸۱ ۱۱۰ ۱۶۹,۱۸۳ ۱۶۶,۸۹۸ ۲,۷۰۱,۶۷۲,۳۳۶,۶۹۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۵,۹۰۶,۴۲۹ ۱۵,۸۰۴,۰۰۳ ۰ ۸۴ ۳۳۵,۳۳۵ ۱۶۶ ۱۶۹,۰۷۳ ۱۶۶,۲۶۲ ۲,۶۲۷,۶۰۵,۰۹۸,۲۱۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۵,۳۶۹,۹۴۳ ۱۵,۲۷۰,۱۴۰ ۰ ۳۹۹ ۳۳۵,۲۵۱ ۳۸۷ ۱۶۸,۹۰۷ ۱۶۶,۳۴۴ ۲,۵۴۰,۰۹۶,۱۹۲,۱۴۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۵,۰۵۵,۳۴۳ ۱۴,۹۵۶,۹۷۴ ۰ ۴۰ ۳۳۴,۸۵۲ ۶۶۶ ۱۶۸,۵۲۰ ۱۶۶,۳۳۲ ۲,۴۸۷,۸۲۳,۳۳۸,۳۴۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۵,۰۸۲,۸۳۷ ۱۴,۹۸۴,۳۹۶ ۰ ۰ ۳۳۴,۸۱۲ ۰ ۱۶۷,۸۵۴ ۱۶۶,۹۵۸ ۲,۵۰۱,۷۶۴,۸۶۹,۸۹۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۴,۴۸۲,۶۰۹ ۱۴,۳۸۸,۲۷۴ ۷۰۰,۰۳۶ ۰ ۳۳۴,۸۱۲ ۰ ۱۶۷,۸۵۴ ۱۶۶,۹۵۸ ۲,۴۰۲,۲۳۷,۵۰۴,۲۴۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۴,۴۸۳,۲۳۰ ۱۴,۳۸۸,۸۹۵ ۷۰۰,۰۳۶ ۳۴ ۳۳۴,۸۱۲ ۱,۵۶۷ ۱۶۷,۸۵۴ ۱۶۶,۹۵۸ ۲,۴۰۲,۳۴۱,۱۸۲,۹۷۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۴,۴۸۲,۲۸۵ ۱۴,۳۸۸,۸۰۹ ۶۹۳,۶۶۷ ۵۳۱ ۳۳۴,۷۷۸ ۲,۲۶۴ ۱۶۶,۲۸۷ ۱۶۸,۴۹۱ ۲,۴۲۴,۳۸۴,۸۸۵,۵۵۴