صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۹,۶۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۵۶,۰۶۲,۱۷۷,۶۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۴۴۵,۳۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۳۱۳,۹۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۳۱۳,۹۰۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۷,۴۴۵,۳۶۲ ۱۷,۳۱۳,۹۰۰ ۰ ۲۵۲ ۳۱۲,۶۹۹ ۴۶ ۱۱۳,۰۸۷ ۱۹۹,۶۱۲ ۳,۴۵۶,۰۶۲,۱۷۷,۶۶۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۷,۲۶۲,۱۲۳ ۱۷,۱۳۲,۸۷۳ ۰ ۲۴۸ ۳۱۲,۴۴۷ ۵۷۰ ۱۱۳,۰۴۱ ۱۹۹,۴۰۶ ۳,۴۱۶,۳۹۷,۶۲۵,۳۶۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۶,۶۳۷,۵۹۳ ۱۶,۵۱۳,۷۵۷ ۰ ۷۱ ۳۱۲,۱۹۹ ۲۶۰ ۱۱۲,۴۷۱ ۱۹۹,۷۲۸ ۳,۲۹۸,۲۵۹,۶۰۱,۴۴۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۶,۴۱۸,۸۸۳ ۱۶,۲۹۷,۱۶۸ ۰ ۰ ۳۱۲,۱۲۸ ۰ ۱۱۲,۲۱۱ ۱۹۹,۹۱۷ ۳,۲۵۸,۰۸۰,۹۰۴,۷۳۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۶,۲۵۲,۰۰۵ ۱۶,۱۳۱,۲۷۱ ۰ ۰ ۳۱۲,۱۲۸ ۰ ۱۱۲,۲۱۱ ۱۹۹,۹۱۷ ۳,۲۲۴,۹۱۵,۲۹۱,۵۳۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۶,۲۵۲,۹۱۶ ۱۶,۱۳۲,۱۸۲ ۰ ۱۷۴ ۳۱۲,۱۲۸ ۰ ۱۱۲,۲۱۱ ۱۹۹,۹۱۷ ۳,۲۲۵,۰۹۷,۴۵۰,۱۱۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۶,۲۵۳,۲۵۳ ۱۶,۱۳۲,۴۱۴ ۰ ۳۴ ۳۱۱,۹۵۴ ۱۶۰ ۱۱۲,۲۱۱ ۱۹۹,۷۴۳ ۳,۲۲۲,۳۳۶,۷۴۶,۶۱۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۵,۶۲۱,۶۰۷ ۱۵,۵۰۵,۷۱۸ ۰ ۶۸ ۳۱۱,۹۲۰ ۷۲ ۱۱۲,۰۵۱ ۱۹۹,۸۶۹ ۳,۰۹۹,۱۱۲,۴۰۱,۹۶۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۵,۱۴۶,۶۵۷ ۱۵,۰۳۵,۰۹۳ ۰ ۷۶ ۳۱۱,۸۵۲ ۱۵ ۱۱۱,۹۷۹ ۱۹۹,۸۷۳ ۳,۰۰۵,۱۰۹,۱۳۰,۷۲۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۵,۲۶۷,۰۶۱ ۱۵,۱۵۵,۴۰۳ ۰ ۱۷۰ ۳۱۱,۷۷۶ ۷۷ ۱۱۱,۹۶۴ ۱۹۹,۸۱۲ ۳,۰۲۸,۲۳۱,۲۹۲,۷۹۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۵,۲۰۵,۶۱۰ ۱۵,۰۹۴,۷۵۱ ۰ ۰ ۳۱۱,۶۰۶ ۰ ۱۱۱,۸۸۷ ۱۹۹,۷۱۹ ۳,۰۱۴,۷۰۸,۶۵۱,۰۷۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۴,۹۱۹,۱۳۷ ۱۴,۸۱۰,۳۳۲ ۰ ۰ ۳۱۱,۶۰۶ ۰ ۱۱۱,۸۸۷ ۱۹۹,۷۱۹ ۲,۹۵۷,۹۰۴,۶۶۷,۵۰۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۴,۹۱۹,۸۳۱ ۱۴,۸۱۱,۰۲۶ ۰ ۳۰۸ ۳۱۱,۶۰۶ ۵۴۵ ۱۱۱,۸۸۷ ۱۹۹,۷۱۹ ۲,۹۵۸,۰۴۳,۳۰۵,۹۷۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۴,۹۱۸,۹۵۵ ۱۴,۸۱۰,۲۷۹ ۰ ۳۹ ۳۱۱,۲۹۸ ۷۲ ۱۱۱,۳۴۲ ۱۹۹,۹۵۶ ۲,۹۶۱,۴۰۴,۰۹۴,۴۰۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۴,۷۸۹,۵۷۱ ۱۴,۶۸۲,۴۳۴ ۰ ۳۳ ۳۱۱,۲۵۹ ۰ ۱۱۱,۲۷۰ ۱۹۹,۹۸۹ ۲,۹۳۶,۳۲۵,۲۸۷,۷۷۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۴,۳۴۳,۸۴۱ ۱۴,۲۴۱,۵۶۹ ۰ ۳۵ ۳۱۱,۲۲۶ ۳۵ ۱۱۱,۲۷۰ ۱۹۹,۹۵۶ ۲,۸۴۷,۶۸۷,۲۰۴,۲۱۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۴,۰۲۳,۰۳۶ ۱۳,۹۲۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳۱۱,۱۹۱ ۴۴ ۱۱۱,۲۳۵ ۱۹۹,۹۵۶ ۲,۷۸۴,۰۸۵,۳۹۶,۹۵۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۴,۰۷۳,۴۶۹ ۱۳,۹۷۴,۱۹۰ ۰ ۰ ۳۱۱,۱۹۱ ۰ ۱۱۱,۱۹۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۴,۸۳۷,۹۹۲,۸۹۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۳,۵۲۲,۸۹۴ ۱۳,۴۲۷,۸۴۹ ۰ ۰ ۳۱۱,۱۹۱ ۰ ۱۱۱,۱۹۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۶۸۵,۵۶۹,۸۷۳,۳۴۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳,۵۲۳,۵۰۲ ۱۳,۴۲۸,۴۵۸ ۰ ۰ ۳۱۱,۱۹۱ ۰ ۱۱۱,۱۹۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۶۸۵,۶۹۱,۵۲۷,۱۲۱