صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۵,۴۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۵۴,۵۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۰۴,۱۳۷,۸۶۴,۸۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۸۷۰,۳۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۷۷۶,۸۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۸۰۰,۶۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۳۰
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۳,۸۷۰,۳۶۳ ۱۳,۷۷۶,۸۸۹ ۲۳,۷۱۱ ۵۳ ۰ ۲۳۵ ۰ ۱۴۵,۴۷۱ ۲,۰۰۴,۱۳۷,۸۶۴,۸۲۸
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۳,۹۶۰,۲۵۵ ۱۳,۸۶۶,۲۹۵ ۲۳,۶۸۰ ۱ ۰ ۴۲ ۰ ۱۴۵,۶۵۳ ۲,۰۱۹,۶۶۷,۴۲۸,۹۹۴
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۴,۰۴۶,۴۰۲ ۱۳,۹۵۱,۸۸۱ ۲۳,۶۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۵,۶۹۴ ۲,۰۳۲,۷۰۵,۳۷۱,۶۵۲
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۱۴,۱۴۰,۳۲۰ ۱۴,۰۴۵,۴۷۵ ۲۳,۶۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۵,۶۹۴ ۲,۰۴۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۱۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۱۴,۱۴۰,۹۷۸ ۱۴,۰۴۶,۱۳۴ ۲۳,۶۷۳ ۸ ۰ ۶ ۰ ۱۴۵,۶۹۴ ۲,۰۴۶,۴۳۷,۳۷۹,۲۰۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴,۱۴۱,۶۲۲ ۱۴,۰۴۶,۷۷۵ ۲۳,۶۷۵ ۱ ۰ ۲۴ ۰ ۱۴۵,۶۹۲ ۲,۰۴۶,۵۰۲,۷۸۹,۶۶۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۴,۱۹۳,۰۴۷ ۱۴,۰۹۷,۶۹۴ ۲۳,۷۷۵ ۲۶ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۴۵,۷۱۵ ۲,۰۵۴,۲۴۵,۴۳۸,۱۵۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۴,۰۸۸,۵۰۳ ۱۳,۹۹۳,۹۴۳ ۲۳,۷۵۷ ۵۵ ۰ ۴۱۸ ۰ ۱۴۵,۸۲۵ ۲,۰۴۰,۶۶۶,۷۳۴,۸۷۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۴,۱۱۰,۵۲۰ ۱۴,۰۱۶,۵۹۹ ۲۳,۶۹۹ ۱۷ ۰ ۲۷۷ ۰ ۱۴۶,۱۸۸ ۲,۰۴۹,۰۵۸,۶۳۶,۳۷۲
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۴,۱۵۷,۷۰۶ ۱۴,۰۶۳,۶۳۲ ۲۳,۶۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۶,۴۴۸ ۲,۰۵۹,۵۹۰,۷۹۹,۷۶۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱۴,۲۷۵,۵۲۰ ۱۴,۱۸۰,۶۴۱ ۲۳,۶۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۶,۴۴۸ ۲,۰۷۶,۷۲۶,۵۳۳,۶۸۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۴,۲۷۶,۲۷۷ ۱۴,۱۸۱,۳۹۹ ۲۳,۶۵۶ ۷۸ ۰ ۴۳۶ ۰ ۱۴۶,۴۴۸ ۲,۰۷۶,۸۳۷,۴۶۵,۳۰۲
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۴,۲۷۶,۷۳۴ ۱۴,۱۸۲,۰۸۷ ۲۳,۵۹۸ ۷۰ ۰ ۶۴ ۰ ۱۴۶,۸۰۶ ۲,۰۸۲,۰۱۵,۳۹۴,۰۸۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۴,۴۱۶,۱۲۴ ۱۴,۳۲۰,۲۷۷ ۲۳,۷۰۴ ۲۷ ۰ ۳۴۷ ۰ ۱۴۶,۸۰۰ ۲,۱۰۲,۲۱۶,۷۳۴,۴۲۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۴,۴۶۸,۹۰۲ ۱۴,۳۷۲,۷۶۴ ۲۳,۶۵۲ ۶۴ ۰ ۸۰ ۰ ۱۴۷,۱۲۰ ۲,۱۱۴,۵۲۱,۰۷۹,۴۸۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۴,۵۴۵,۸۸۶ ۱۴,۴۵۰,۱۸۲ ۲۳,۷۵۳ ۲۸ ۰ ۳۱ ۰ ۱۴۷,۱۳۶ ۲,۱۲۶,۱۴۱,۹۲۶,۴۳۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۴,۶۷۷,۸۰۷ ۱۴,۵۸۰,۹۲۷ ۲۳,۷۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۷,۱۳۹ ۲,۱۴۵,۴۲۳,۰۸۶,۱۹۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱۴,۸۱۱,۲۶۸ ۱۴,۷۱۳,۴۷۸ ۲۳,۷۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۷,۱۳۹ ۲,۱۶۴,۹۲۶,۴۱۵,۱۴۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱۴,۸۱۲,۰۵۳ ۱۴,۷۱۴,۲۶۲ ۲۳,۷۵۳ ۷۹ ۰ ۷ ۰ ۱۴۷,۱۳۹ ۲,۱۶۵,۰۴۱,۸۴۱,۸۲۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۴,۸۱۲,۸۱۵ ۱۴,۷۱۴,۹۷۷ ۲۳,۷۶۴ ۴۴۱ ۰ ۱۴ ۰ ۱۴۷,۰۶۷ ۲,۱۶۴,۰۸۷,۵۰۷,۵۴۲
  مشاهده همه