صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینهها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس2 معادل شش درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 300 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 5 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدیر

1-     سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن­ها

2-     کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

1-2- در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی­گردد.

2-2- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می­گردد.

3-2- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

4-2- با توجه به وجود هزینه­ های صندوق، هزینه معاملات و حساب­های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی­گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می­گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می­گردد.)
4 کارمزد متولی سالانه 0.025 از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 255 و حداکثر 510 میلیون  ریال

   
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت دویست و هشتاد (280) میلیون ریال به ازای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
7 حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
8 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛

1-      2,000,000,000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

2-      50,000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛

3-      8,000 ریال بابت هر صدور یا ابطال؛

4-      ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال

از صفر تا 30،000

از 30،000 تا 50،000

بالای 50،000

ضریب

0/00025

0/00015

0/000005

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال

      5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال  15 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

      4% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 45 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

      3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 45 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

     تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد ( روش اولین صادره از اولین وارده)

صندوق