صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ %۰.۳۴۲ %۰.۲۷۷
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ %۰.۸۹ %۰.۲۰۶
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ (۰.۶۹۱)% (۲.۲۵۸)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ %۷.۶۶۶ %۲.۴۲۷
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ %۱۴.۱۲۴ %۱۰.۵۶۹
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ %۲۳.۸۶۲ %۲۱.۱۸۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ %۱۶۳۲.۰۸ %۱۷۸۴.۷۳۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۰۶ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹.۱۱)% (۹.۵۵)%