صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۱.۵۶۱)% (۱.۹۷۳)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۵.۶۴۸)% (۴.۱۴۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۱۲.۳۳۲)% (۷.۵۴۳)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۱۶.۱۸۷)% (۹.۲۲)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۱۱.۱۶۶)% (۴.۴۴۱)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۰.۹۷۲)% %۲.۸۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ %۱۲۵۲.۸۱۹ %۱۴۷۱.۲۹۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴۸۷۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۶۱)% (۹۹.۷۸)%