صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۳,۵۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۷۶,۴۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۳۲,۸۸۲,۷۲۶,۵۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۱۸۷,۰۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۰۶۹,۶۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۰۶۹,۶۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱۸,۱۸۷,۰۷۰ ۱۸,۰۶۹,۶۳۴ ۱۸,۰۶۹,۶۳۴ ۰ ۲۱ ۴۶۵,۵۳۳ ۳۵۸ ۳۴۱,۹۶۲ ۱۲۳,۵۷۱ ۲,۲۳۲,۸۸۲,۷۲۶,۵۷۳
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۸,۱۲۴,۶۵۵ ۱۸,۰۰۷,۹۷۳ ۱۸,۰۰۷,۹۷۳ ۰ ۶۴ ۴۶۵,۵۱۲ ۵۹ ۳۴۱,۶۰۴ ۱۲۳,۹۰۸ ۲,۲۳۱,۳۳۱,۹۶۰,۵۶۱
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱۸,۰۸۷,۶۷۵ ۱۷,۹۷۱,۴۰۱ ۱۷,۹۷۱,۴۰۱ ۰ ۰ ۴۶۵,۴۴۸ ۰ ۳۴۱,۵۴۵ ۱۲۳,۹۰۳ ۲,۲۲۶,۷۱۰,۴۷۵,۶۹۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۱۸,۱۸۵,۴۰۲ ۱۸,۰۶۸,۷۷۹ ۱۸,۰۶۸,۷۷۹ ۰ ۰ ۴۶۵,۴۴۸ ۰ ۳۴۱,۵۴۵ ۱۲۳,۹۰۳ ۲,۲۳۸,۷۷۵,۸۷۰,۹۱۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۱۸,۱۸۵,۳۱۲ ۱۸,۰۶۸,۶۸۸ ۱۸,۰۶۸,۶۸۸ ۰ ۱۲۵ ۴۶۵,۴۴۸ ۵۴ ۳۴۱,۵۴۵ ۱۲۳,۹۰۳ ۲,۲۳۸,۷۶۴,۶۹۶,۸۰۲
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۸,۱۸۸,۶۶۹ ۱۸,۰۷۱,۹۷۹ ۱۸,۰۷۱,۹۷۹ ۰ ۲,۶۷۳ ۴۶۵,۳۲۳ ۳۱ ۳۴۱,۴۹۱ ۱۲۳,۸۳۲ ۲,۲۳۷,۸۸۹,۲۷۰,۴۷۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۸,۱۶۵,۱۴۱ ۱۸,۰۴۶,۶۲۶ ۱۸,۰۴۶,۶۲۶ ۰ ۱۷ ۴۶۲,۶۵۰ ۲۵۰ ۳۴۱,۴۶۰ ۱۲۱,۱۹۰ ۲,۱۸۷,۰۷۰,۶۴۹,۵۲۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۸,۰۲۶,۶۴۴ ۱۷,۹۱۰,۱۶۵ ۱۷,۹۱۰,۱۶۵ ۰ ۵۹ ۴۶۲,۶۳۳ ۳۷ ۳۴۱,۲۱۰ ۱۲۱,۴۲۳ ۲,۱۷۴,۷۰۵,۹۳۶,۸۴۳
  ۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۸,۰۸۹,۱۹۶ ۱۷,۹۷۱,۴۵۷ ۱۷,۹۷۱,۴۵۷ ۰ ۴۲۵ ۴۶۲,۵۷۴ ۱۲۶ ۳۴۱,۱۷۳ ۱۲۱,۴۰۱ ۲,۱۸۱,۷۵۲,۸۷۱,۵۴۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۸,۳۶۶,۸۵۴ ۱۸,۲۴۶,۷۵۹ ۱۸,۲۴۶,۷۵۹ ۰ ۰ ۴۶۲,۱۴۹ ۰ ۳۴۱,۰۴۷ ۱۲۱,۱۰۲ ۲,۲۰۹,۷۱۹,۰۰۹,۷۲۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۸,۷۵۶,۹۹۶ ۱۸,۶۳۳,۵۷۶ ۱۸,۶۳۳,۵۷۶ ۰ ۰ ۴۶۲,۱۴۹ ۰ ۳۴۱,۰۴۷ ۱۲۱,۱۰۲ ۲,۲۵۶,۵۶۳,۳۳۹,۷۴۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۸,۷۵۷,۴۰۷ ۱۸,۶۳۳,۹۸۷ ۱۸,۶۳۳,۹۸۷ ۰ ۷۴ ۴۶۲,۱۴۹ ۳۱ ۳۴۱,۰۴۷ ۱۲۱,۱۰۲ ۲,۲۵۶,۶۱۳,۱۴۸,۲۸۲
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۸,۷۵۶,۰۱۴ ۱۸,۶۳۲,۵۵۰ ۱۸,۶۳۲,۵۵۰ ۰ ۴۷ ۴۶۲,۰۷۵ ۱۸۳ ۳۴۱,۰۱۶ ۱۲۱,۰۵۹ ۲,۲۵۵,۶۳۷,۸۷۴,۹۰۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۸,۸۳۶,۳۰۵ ۱۸,۷۱۲,۶۱۰ ۱۸,۷۱۲,۶۱۰ ۰ ۷۳ ۴۶۲,۰۲۸ ۳۰۶ ۳۴۰,۸۳۳ ۱۲۱,۱۹۵ ۲,۲۶۷,۸۷۴,۸۱۶,۸۹۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۹,۰۰۱,۲۹۸ ۱۸,۸۷۷,۰۳۵ ۱۸,۸۷۷,۰۳۵ ۰ ۵۸ ۴۶۱,۹۵۵ ۱۱۷ ۳۴۰,۵۲۷ ۱۲۱,۴۲۸ ۲,۲۹۲,۲۰۰,۶۵۴,۹۸۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۸,۹۳۶,۹۰۸ ۱۸,۸۱۱,۶۳۹ ۱۸,۸۱۱,۶۳۹ ۰ ۱۴۲ ۴۶۱,۸۹۷ ۹۹ ۳۴۰,۴۱۰ ۱۲۱,۴۸۷ ۲,۲۸۵,۳۶۹,۶۲۳,۶۹۶
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۸,۹۷۷,۰۴۸ ۱۸,۸۵۱,۴۱۲ ۱۸,۸۵۱,۴۱۲ ۰ ۰ ۴۶۱,۷۵۵ ۰ ۳۴۰,۳۱۱ ۱۲۱,۴۴۴ ۲,۲۸۹,۳۹۰,۸۵۵,۳۰۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۹,۲۲۴,۱۲۰ ۱۹,۰۹۶,۸۰۷ ۱۹,۰۹۶,۸۰۷ ۰ ۰ ۴۶۱,۷۵۵ ۰ ۳۴۰,۳۱۱ ۱۲۱,۴۴۴ ۲,۳۱۹,۱۹۲,۵۸۱,۴۳۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۹,۲۲۴,۰۸۵ ۱۹,۰۹۶,۷۷۱ ۱۹,۰۹۶,۷۷۱ ۰ ۲۰۶ ۴۶۱,۷۵۵ ۱۲۲ ۳۴۰,۳۱۱ ۱۲۱,۴۴۴ ۲,۳۱۹,۱۸۸,۲۴۰,۵۱۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۹,۲۲۸,۴۸۹ ۱۹,۱۰۱,۰۸۷ ۱۹,۱۰۱,۰۸۷ ۰ ۲۴۴ ۴۶۱,۵۴۹ ۲۱۶ ۳۴۰,۱۸۹ ۱۲۱,۳۶۰ ۲,۳۱۸,۱۰۷,۹۴۵,۲۸۴
  مشاهده همه