صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۲ لیست حاضرین در مجمع روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت ۱۴:۳۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴ لیست حاضرین در مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغییر هزینه آبونمان نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۹ لیست حاضرین در مجمع روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
۱۱ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۱۴ تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۵ آگهی روزنامه رسمی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ مبنی بر تغییر کارمزد سالانه مدیر صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۶ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۷ تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۸ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۱۹ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۲۰ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۲۱ تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۲۲ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سقف واحدهای صندوق از تعداد ۲۰۰ هزار واحد به ۲ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۲۳ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳صندوق آهنگ سهام کيان ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۲۴ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹در خصوص تغییر ترکیب دارایی ها دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۲۵ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹صندوق آهنگ سهام کيان ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۲۶ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۲۷ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ صندوق آهنگ سهام کيان ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۲۸ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲۹ تصمیمات مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۳۰ لیست حاضرین در محجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۳۱ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۳۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۱۰ در خصوص قرادادهای فروش تعهدی دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۳۳ تاییدیه سازمان بوری و اوراق بهادار در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و کارمزد ابطال دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۳۴ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۳۵ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۳۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و کارمزد ابطال دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۳۷ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تایید اساسنامه و حذف ضامن دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۳۸ تصممیات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در خصوص تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۳۹ تصممیات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۴۰ آگهی روزنامه کثیر الانتشار امکان سرمایه گذاری در بازار پایه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۴۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در خصوص حد نصاب دارایی ها دربازار پایه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۴۲ آگهی ثبتی تغییر نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۴۳ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییرآدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۴۴ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۴۵ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تمدید دوره فعالیت، تغییر متولی و حسابرس و تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاران دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۴۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تغییر آدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۴۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تغییر نام دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۴۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تمدید فعالیت و تغییر متولی و حسابرس و تغییر حداقل و حداکثر وااحدهای سرمایه گذاران دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۴۹ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۵۰ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر صاحبین امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۵۱ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر آدرس و تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۵۲ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۵۳ تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر آدرس و تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۵۴ تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر صاحبین امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۵۵ تصمیمات مجامع خرداد۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۵۶ آگهی دعوت به مجمع خرداد ۹۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۵۷ آگهی روزنامه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۷/۰۴/۱۱مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۵۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۷/۰۴/۱۱مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
۵۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۷/۰۴/۱۱مبنی تصویب صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
۶۰ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
۶۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ مبنی بر تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۶۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۶۳ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۶۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۶۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
۶۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
۶۷ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶