صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۴ تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵ آگهی روزنامه رسمی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ مبنی بر تغییر کارمزد سالانه مدیر صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۶ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷ تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۸ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۹ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۱۰ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۱۱ تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۱۲ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سقف واحدهای صندوق از تعداد ۲۰۰ هزار واحد به ۲ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۱۳ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳صندوق آهنگ سهام کيان ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۱۴ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹در خصوص تغییر ترکیب دارایی ها دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۵ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹صندوق آهنگ سهام کيان ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱۶ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۷ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ صندوق آهنگ سهام کيان ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۸ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۹ تصمیمات مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۲۰ لیست حاضرین در محجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۲۱ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۲۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۱۰ در خصوص قرادادهای فروش تعهدی دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۲۳ تاییدیه سازمان بوری و اوراق بهادار در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و کارمزد ابطال دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۲۴ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۲۵ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۲۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و کارمزد ابطال دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۲۷ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تایید اساسنامه و حذف ضامن دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۲۸ تصممیات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در خصوص تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۲۹ تصممیات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۳۰ آگهی روزنامه کثیر الانتشار امکان سرمایه گذاری در بازار پایه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۳۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در خصوص حد نصاب دارایی ها دربازار پایه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۳۲ آگهی ثبتی تغییر نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۳۳ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییرآدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۳۴ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۳۵ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تمدید دوره فعالیت، تغییر متولی و حسابرس و تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاران دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۳۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تغییر آدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۳۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تغییر نام دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۳۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تمدید فعالیت و تغییر متولی و حسابرس و تغییر حداقل و حداکثر وااحدهای سرمایه گذاران دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۳۹ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۴۰ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر صاحبین امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۴۱ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر آدرس و تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۴۲ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۴۳ تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر آدرس و تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۴۴ تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر صاحبین امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۴۵ تصمیمات مجامع خرداد۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۴۶ آگهی دعوت به مجمع خرداد ۹۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۴۷ آگهی روزنامه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۷/۰۴/۱۱مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۴۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۷/۰۴/۱۱مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
۴۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۷/۰۴/۱۱مبنی تصویب صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
۵۰ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
۵۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ مبنی بر تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۵۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۵۳ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۵۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۵۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
۵۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
۵۷ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶