صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه صندوق آهنگ سهام کیان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ تغییر نام صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر آدرس و تغییر مدیر صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر صاحبین امضا تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه (تغییر روزنامه کثیرالانتشار )صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ تغییرات اساس نامه