صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۱/04/07 صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت ۱۴:00 ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
2 لیست حاضرین در مجمع روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/04/07 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
3 لیست حاضرین در مجمع روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/04/07 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
4 تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰1/03/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت ۱4:3۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
5 لیست حاضرین در مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/03/29 ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
6 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در تاریخ ۱۴۰۱/04/07ساعت ۱۴:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
7 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ساعت 14:30 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
8 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در تاریخ 1401/03/29ساعت 14:00 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
9 آگهی روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مجمع مورخ 1401/01/16 مبنی بر تغییر هزینه نرم افزار صندوق ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
10 تصمیمات مجمع مورخ 1401/01/16 صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت 14:00 در خصوص تغییر هزینه آبونمان نرم افزار ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
سایز صفحه