صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۰.۳۴ ۰.۲۸ ۲۴۸.۲۲ ۱۷۴.۹۶
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۰.۲ ۰.۰۹ ۱۱۰.۰۲ ۳۸.۹۶
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ (۰.۵۴) (۰.۸) (۸۶.۰۹) (۹۴.۶۴)
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۰ ۰ ۰.۱۸ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ (۰.۰۲) ۰ (۶.۴۳) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۰.۱۴ (۰.۰۵) ۶۶.۹۳ (۱۵.۹۱)
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰.۷۶ ۰.۶۹ ۱,۴۹۶.۶ ۱,۱۲۷.۶۷
۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ (۰.۳۴) ۰.۱۸ (۷۱.۲۶) ۹۳.۸۶
۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۱.۵۱) (۱.۲۵) (۹۹.۶۱) (۹۸.۹۸)
۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۲.۰۸) (۰.۸۵) (۹۹.۹۵) (۹۵.۵۹)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۵ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۰.۴۳) (۰.۴۱) (۷۹.۰۹) (۷۷.۲۸)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۸۷) (۰.۴۹) (۹۵.۹) (۸۳.۴۸)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۳۵ ۰.۰۸ ۲۵۴.۹ ۳۵.۴۱
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ (۰.۲۱) (۰.۱۱) (۵۳.۷۴) (۳۴.۲۳)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۱.۲۹) (۱.۰۶) (۹۹.۱۱) (۹۷.۹۶)
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ ۰.۰۷ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۰.۰۲) ۰ (۷.۹۲) ۰