صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۱.۵۶) (۱.۹۷) (۹۹.۶۸) (۹۹.۹۳)
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ (۰.۴۶) ۰.۱۹ (۸۱.۱۴) ۹۸.۵۹
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰.۱۶ ۰.۲۷ ۷۶.۶۶ ۱۶۶.۲۲
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۳.۰۴) (۲.۳۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ (۰.۸۴) (۰.۳۳) (۹۵.۴۶) (۷۰.۱۳)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۱.۲۲) (۰.۸۹) (۹۸.۸۵) (۹۶.۱۷)
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۸۲) (۰.۸۸) (۹۵.۰۵) (۹۵.۹۸)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ (۰.۵۷) (۰.۰۳) (۸۷.۴۸) (۱۱.۳)
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۰۳ ۰.۱۵ ۱۲.۲۹ ۷۰.۴۲
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۱) (۰.۳) (۹۷.۴۷) (۶۷.۱)
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۲.۰۵) (۱.۸۸) (۹۹.۹۵) (۹۹.۹)
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۰.۰۱) (۰.۰۵) (۴.۶) (۱۵.۷)
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ (۰.۱) ۰.۰۲ (۳۰.۳۳) ۷.۴۲
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۰.۹۱) (۰.۹۶) (۹۶.۴۹) (۹۷.۰۵)