صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت در خصوص تغییر هزینه آبونمان نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در خصوص تغییر کارمزد متولی و هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳صندوق آهنگ سهام کیان در خصوص افزایش سقف واحدها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹در خصوص تغییر ترکیب دارایی ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ آگهی روزنامه کثیر الانتشار امکان سرمایه گذاری در بازار پایه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تغییر امیدنامه( تغییر ترکیب دارایی) تغییرات امیدنامه