صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹در خصوص تغییر ترکیب دارایی ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ آگهی روزنامه کثیر الانتشار امکان سرمایه گذاری در بازار پایه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تغییر امیدنامه( تغییر ترکیب دارایی) تغییرات امیدنامه