صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان 1071
2 حسنعلی بشارت احسانی 29
3 کارگزاری توسعه سرمایه دنیا 1000