صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵۴۵,۷۴۶ ۵۱.۰۳ ۱,۱۱۵,۱۵۷ ۴۸.۹۶ ۱,۱۰۵,۱۰۳ ۴۸.۰۹ ۱,۰۶۳,۰۵۱ ۴۶.۹۹
سایر سهام ۴۶۰,۰۵۵ ۴۳.۰۲ ۱,۰۶۸,۳۹۶ ۴۶.۹۱ ۱,۰۴۴,۰۲۷ ۴۵.۴۳ ۱,۰۳۵,۷۱۲ ۴۵.۷۸
اوراق مشارکت ۲,۵۹۱ ۰.۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴۲,۰۵۵ ۳.۹۳ ۴۰,۴۷۸ ۱.۷۸ ۵۸,۰۲۶ ۲.۵۳ ۶۱,۰۵۹ ۲.۷
سایر دارایی‌ها ۱۹,۰۳۶ ۱.۷۸ ۵۳,۶۹۲ ۲.۳۶ ۹۰,۸۳۲ ۳.۹۵ ۱۰۲,۵۷۷ ۴.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد