صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۱۲,۹۳۱ ۹۳.۵۲ ۲,۲۷۹,۵۶۱ ۹۷.۵۶ ۲,۱۵۷,۲۲۰ ۹۷.۹۹ ۱,۸۴۴,۶۵۸ ۹۶.۶۱
اوراق ۲,۸۱۷ ۰.۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴۲,۷۹۵ ۴.۳۸ ۳۲,۲۱۰ ۱.۳۸ ۱۹,۵۳۵ ۰.۸۹ ۱۱,۴۲۸ ۰.۶
سایر دارایی‌ها ۱۷,۶۰۱ ۱.۸ ۲۴,۸۰۴ ۱.۰۶ ۲۴,۶۰۷ ۱.۱۲ ۵۳,۳۷۳ ۲.۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۰۰,۹۹۵ ۵۱.۳۲ ۱,۱۶۴,۴۲۹ ۴۹.۸۳ ۱,۱۱۸,۱۴۸ ۵۰.۷۹ ۹۶۶,۱۶۸ ۵۰.۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد