صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۸۷۸,۴۸۹ ۴۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۲۸ ۰.۶ % ۵۳,۳۷۳ ۲.۸ % ۹۶۶,۱۶۸ ۵۰.۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۸۸۵,۸۳۴ ۴۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۶۲ ۰.۶۵ % ۵۳,۳۷۵ ۲.۷۵ % ۹۸۸,۱۸۰ ۵۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۹۴۲,۶۸۴ ۴۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۶ ۰.۱۴ % ۳۳,۵۰۴ ۱.۷ % ۹۸۹,۶۷۴ ۵۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۹۴۲,۶۸۴ ۴۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۶ ۰.۱۴ % ۳۳,۵۰۴ ۱.۷ % ۹۸۹,۶۷۴ ۵۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۹۴۲,۶۸۴ ۴۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۵ ۰.۱۴ % ۳۳,۵۰۵ ۱.۷ % ۹۸۹,۶۷۴ ۵۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۹۱۸,۳۳۹ ۴۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۰۳ ۰.۲۸ % ۷۹,۵۷۹ ۳.۹۹ % ۹۹۱,۶۹۱ ۴۹.۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۹۹۶,۰۶۲ ۴۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۴ ۰.۰۸ % ۳۹,۱۷۲ ۱.۹ % ۱,۰۲۴,۱۴۰ ۴۹.۶۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱,۰۰۱,۶۴۷ ۴۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۲۳ ۰.۳ % ۱۳,۶۲۶ ۰.۶۵ % ۱,۰۶۲,۶۹۱ ۵۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱,۰۲۰,۶۱۹ ۴۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۱ ۰.۰۱ % ۳۳,۹۰۶ ۱.۵۹ % ۱,۰۷۷,۶۰۳ ۵۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱,۰۲۸,۲۹۰ ۴۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۸ ۰.۱۵ % ۵۰,۴۰۰ ۲.۳۲ % ۱,۰۸۷,۱۴۵ ۵۰.۱۲ % ۰ ۰ %