صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱,۰۶۳,۰۵۱ ۴۶.۹۹ % ۱,۰۳۵,۷۱۲ ۴۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۰۵۹ ۲.۷ % ۱۰۲,۵۷۷ ۴.۵۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱,۰۵۹,۵۶۳ ۴۶.۵۴ % ۱,۰۳۱,۴۰۴ ۴۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۹۵۹ ۳.۶۴ % ۱۰۲,۵۱۷ ۴.۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱,۰۵۴,۴۲۵ ۴۶.۲۷ % ۱,۰۲۹,۱۵۸ ۴۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۸۷۸ ۴.۰۸ % ۱۰۲,۴۵۸ ۴.۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۱,۰۶۲,۱۱۲ ۴۶.۱۲ % ۱,۰۲۷,۷۵۲ ۴۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۸۵۹ ۴.۸۱ % ۱۰۲,۳۹۹ ۴.۴۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۱,۰۶۲,۱۱۲ ۴۶.۱۲ % ۱,۰۲۷,۷۵۲ ۴۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۷۹۹ ۴.۸۱ % ۱۰۲,۳۴۰ ۴.۴۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱,۰۶۲,۱۱۲ ۴۶.۱۲ % ۱,۰۲۷,۷۵۲ ۴۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۷۵۹ ۴.۸۱ % ۱۰۲,۲۸۱ ۴.۴۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱,۰۵۵,۱۰۴ ۴۶.۳۷ % ۱,۰۲۲,۱۵۷ ۴۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵,۹۰۲ ۴.۲۱ % ۱۰۲,۲۲۲ ۴.۴۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱,۰۴۱,۶۲۳ ۴۶.۱۱ % ۱,۰۰۳,۸۸۵ ۴۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۴۴۷ ۴.۳۶ % ۱۱۵,۱۳۷ ۵.۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱,۰۳۶,۱۷۱ ۴۶.۶۸ % ۱,۰۳۱,۰۴۵ ۴۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۲۴۰ ۱.۷۷ % ۱۱۳,۱۲۷ ۵.۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱,۰۵۹,۵۱۷ ۴۶.۸۶ % ۱,۰۴۳,۹۲۲ ۴۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۵۳۸ ۲.۴۶ % ۱۰۲,۰۴۵ ۴.۵۱ % ۰ ۰ %