صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد مدیر سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد مدیر دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ گزارش حسابرس برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد مدیر دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد مدیر دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورت‌های مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد مدیر دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد مدیر دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ گزارش حسابرس برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد مدیر دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان منتهی به۹۹.۰۵.۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان منتهی به۹۹.۰۴.۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد مدیر دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان منتهی به۹۹.۰۳.۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان منتهی به۹۹.۰۲.۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان منتهی به۹۹.۰۱.۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ اطلاعات و صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد مدیر سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان منتهی به۹۸.۱۲.۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان منتهی به۹۸.۱۱.۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان منتهی به۹۸.۱۰.۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد مدیر دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (اصلاحی) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد مدیر دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان منتهی به۹۸.۰۹.۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ گزارش حسابرس و صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ صورت‌های مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ صورت‌های مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ اصلاحیه گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ اصلاحیه صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ اصلاحیه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ صصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ گزارش عملکرد ۶ ماه و ۲۳ روز منتهی به ۳۰ اسفند۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ صورتهای مالی ۶ ماه و ۲۳ روز منتهی به ۳۰ اسفند۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۶ ماه و ۲۳ روز منتهی به ۳۰ اسفند۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورتهای مالی ۶ ماه و ۲۳ روز منتهی به ۳۰ اسفند۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود