صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/04/13 18,187,070 18,069,634 18,069,634 0 21 465,533 358 341,962 123,571 2,232,882,726,573
2 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/04/12 18,124,655 18,007,973 18,007,973 0 64 465,512 59 341,604 123,908 2,231,331,960,561
3 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/04/11 18,087,675 17,971,401 17,971,401 0 0 465,448 0 341,545 123,903 2,226,710,475,696
4 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/04/10 18,185,402 18,068,779 18,068,779 0 0 465,448 0 341,545 123,903 2,238,775,870,914
5 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/04/09 18,185,312 18,068,688 18,068,688 0 125 465,448 54 341,545 123,903 2,238,764,696,802
6 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/04/08 18,188,669 18,071,979 18,071,979 0 2,673 465,323 31 341,491 123,832 2,237,889,270,479
7 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/04/07 18,165,141 18,046,626 18,046,626 0 17 462,650 250 341,460 121,190 2,187,070,649,529
8 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/04/06 18,026,644 17,910,165 17,910,165 0 59 462,633 37 341,210 121,423 2,174,705,936,843
9 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/04/05 18,089,196 17,971,457 17,971,457 0 425 462,574 126 341,173 121,401 2,181,752,871,549
10 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/04/04 18,366,854 18,246,759 18,246,759 0 0 462,149 0 341,047 121,102 2,209,719,009,721
11 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/04/03 18,756,996 18,633,576 18,633,576 0 0 462,149 0 341,047 121,102 2,256,563,339,741
12 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/04/02 18,757,407 18,633,987 18,633,987 0 74 462,149 31 341,047 121,102 2,256,613,148,282
13 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/04/01 18,756,014 18,632,550 18,632,550 0 47 462,075 183 341,016 121,059 2,255,637,874,906
14 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/03/31 18,836,305 18,712,610 18,712,610 0 73 462,028 306 340,833 121,195 2,267,874,816,890
15 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/03/30 19,001,298 18,877,035 18,877,035 0 58 461,955 117 340,527 121,428 2,292,200,654,987
16 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/03/29 18,936,908 18,811,639 18,811,639 0 142 461,897 99 340,410 121,487 2,285,369,623,696
17 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/03/28 18,977,048 18,851,412 18,851,412 0 0 461,755 0 340,311 121,444 2,289,390,855,305
18 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/03/27 19,224,120 19,096,807 19,096,807 0 0 461,755 0 340,311 121,444 2,319,192,581,431
19 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/03/26 19,224,085 19,096,771 19,096,771 0 206 461,755 122 340,311 121,444 2,319,188,240,511
20 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1401/03/25 19,228,489 19,101,087 19,101,087 0 244 461,549 216 340,189 121,360 2,318,107,945,284