صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/11/03 14,210,149 14,113,052 14,113,052 0 24 452,441 2,721 321,066 131,375 1,854,102,192,264
2 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/11/02 14,433,491 14,336,832 14,336,832 0 0 452,417 0 318,345 134,072 1,922,167,781,650
3 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/11/01 14,502,182 14,402,513 14,402,513 0 0 452,417 0 318,345 134,072 1,930,973,768,927
4 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/30 14,502,789 14,403,119 14,403,119 0 0 452,417 1,377 318,345 134,072 1,931,055,032,008
5 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/29 14,502,355 14,403,699 14,403,699 0 0 452,417 142 316,968 135,449 1,950,966,604,152
6 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/28 14,478,674 14,381,260 14,381,260 0 4 452,417 1,923 316,826 135,591 1,949,969,486,658
7 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/27 14,933,231 14,831,635 14,831,635 0 9 452,413 686 314,903 137,510 2,039,498,178,715
8 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/26 15,061,134 14,957,827 14,957,827 0 3 452,404 7 314,217 138,187 2,066,977,182,468
9 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/25 15,246,914 15,141,914 15,141,914 0 0 452,401 0 314,210 138,191 2,092,476,252,661
10 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/24 15,372,955 15,267,095 15,267,095 0 0 452,401 0 314,210 138,191 2,109,775,057,773
11 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/23 15,373,599 15,267,739 15,267,739 0 0 452,401 1,504 314,210 138,191 2,109,864,094,402
12 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/22 15,373,092 15,268,371 15,268,371 0 14 452,401 1,763 312,706 139,695 2,132,915,148,783
13 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/21 15,460,953 15,355,527 15,355,527 0 0 452,387 64 310,943 141,444 2,171,947,107,836
14 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/20 15,456,797 15,350,650 15,350,650 0 9 452,387 760 310,879 141,508 2,172,239,759,691
15 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/19 15,612,580 15,506,001 15,506,001 0 2 452,378 243 310,119 142,259 2,205,868,146,510
16 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/18 15,938,775 15,830,043 15,830,043 0 0 452,376 0 309,876 142,500 2,255,781,057,217
17 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/17 15,940,655 15,832,084 15,832,084 0 0 452,376 0 309,876 142,500 2,256,072,022,303
18 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/16 15,941,297 15,832,726 15,832,726 0 11 452,376 32 309,876 142,500 2,256,163,488,046
19 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/15 15,941,915 15,833,360 15,833,360 0 4 452,365 62 309,844 142,521 2,256,586,284,451
20 صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا 1400/10/14 15,957,497 15,849,048 15,849,048 0 0 452,361 23 309,782 142,579 2,259,741,395,880